top of page

 

 

Adatvédelmi szabályzatunk

1. Fogalmak

Az 2016/679 rendelet (Általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Infotv.) rendelkezik az adatkezeléssel kapcsolatos szabályokról. A törvény értelmében:

1.1 érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

1.2 személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

1.3 hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

1.4 tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

1.5 adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

1.6  adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

1.7 adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

1.8 nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

1.9 adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

1.10 adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

1.11 adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

1.12 adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

1.13 adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

1.14 adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi.

 

2. Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei

Cégnév: Gyál Önkéntes Szemétszedők Egyesülete

Székhely: 2360 Gyál, Vecsésit út 72.

Nyilvántartási szám:  13-02-0007709

Elektronikus levélcím: gyosz.egyesulet@gmail.com

 

3. Az adatkezelés és jogalapja

3.1 Az adatkezelés:

  • az igény felmérésben résztvevő felhasználóira vonatkozó adatainak rögzítésére, illetve felhasználására vonatkozik, amely “Gyümölcsfa igénylés Gyáli lakosoknak” projekt keretében létrejövő Terv előkészítéshez, illetve az említett projekt előre menetelének, lezárásának igazolásához szükséges.

  • a regisztráció lehetőségével élők adatainak rögzítése az igényfelmérés folyamatába és a projekt elkészítésébe történő személyes részvétel lehetőségének biztosítása miatt szükséges.

3.2 A személyes adatok kezelésére az érintettek önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.

Az adatkezeléshez történő hozzájárulást a felhasználók az Egyesület email címére küldött igény, illetve a regisztráció kitöltésével adják meg.

3.3 A személyes adatok továbbítására az érintettek önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.

Az adattovábbításhoz a hozzájárulást a felhasználók az igény elküldésével, illetve a gyümölcsfa átvételi regisztráció kitöltésével adják meg.

3.4. Az adatkezelő az általa kezelt adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti a rá vonatkozó jogi kötelezettség céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

 

4. A kezelt személyes adatok köre

4.1 Az egyes adatkezelési tájékoztatónkban kerültek nyilvántartásra.

 

5. Adattovábbítás

5.1  Adatokat az adatkezelő nem továbbít.

 

6. Az adatkezelés és –továbbítás célja

6.1. Az igényfelmérésben megadott személyes adatok szükségesek ahhoz, hogy a felmérés által érintett városrészben élők gyümölcsfa igényeit csoportok szerint is összegezve vizsgálni és közvetíteni tudjuk. Az adatkezelés további célja, hogy a projekt megvalósulásának folyamatát és tervszerű lezárását igazolni tudjuk a Gyál Város Önkormányzata felé.

6.2. A regisztráció során megadott személyes adatok kezelésének célja:

  •        a “Gyümölcsfa igénylés Gyáli lakosoknak” projekt előkészítő eseményeiről, eredményeiről szóló tájékoztatás

  •        gazdasági reklámnak nem minősülő közösségi célú hirdetmények kiküldése

A regisztráció során felvett adatokat az adatkezelő nem továbbíthatja.

6.3 Az adatkezelés a fenti célokból is kizárólag a törvényekben meghatározott módon, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely a fenti célok megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, és a cél elérésére alkalmas.

 

7. Az adatkezelés időtartama

7.1 A felhasználó által megadott adatok kezelése az igény felmérés során beküldött elektronikus levél beküldésével, illetve regisztrációval kezdődik és az adatok törléséig, de legfeljebb a pályázati iratok megőrzésére előírt 8 éves időtartamig, azaz 2029 december 31-ig tart.

 

8. Adatfeldolgozás

8.1. Az igényfelmérés során az adatkezelő nem vesz igénybe külső szolgálatót az adatgyűjtésére.

8.2. Az igényfelmérés és a személyes regisztráció alapjaként szolgáló informatikai rendszer üzemeltetése körében az adatkezelő az adatfeldolgozót vesz igénybe. A következő szolgáltató, mint adatfeldolgozó működik közre: Google Inc., mint a Google Drive felület üzemeltetője.

 

9. Adatbiztonság

9.1 Az adatkezelő minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása, őrzése során.

9.2. Az esetleges adatvédelmi incidenst az Egyesület indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személy jogaira és szabadságaira nézve.

 

10. Adatok módosítása, törlése, tiltakozás az adatkezelés ellen

10.1 A felhasználó az adatainak módosítását a gyosz.egyesulet@gmail.com email címre küldött levél útján kérheti az adatkezelőtől.

10.2. A felhasználó bármikor jogosult adatai törlését, az adatkezelés és –továbbítás megtiltását kérni a gyosz.egyesulet@gmail.com e-mail címre küldött levél útján.

10.3. Az igényfelmérés és a személyes regisztráció kizárólag az igényfelmérés időszaka alatt, 2020. november 30-ig érhető el nyilvánosan. Ezt követően zárolásra kerül, az adatok kezelése azonban a személyes regisztráció visszavonásával nem szűnik meg.

 

11. A felhasználó jogérvényesítési lehetőségei

11.1 A felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról a gyosz.egyesulet@gmail.com e-mail címre küldött levél útján. Az adatkezelő  a felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.

Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül írásban, email útján adja meg a kért tájékoztatást.

11.2 A felhasználó az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu) fordulhat.

bottom of page